نقش زنان در قیام جهانى حضرت مهدى 

مفضل بن عمر گوید: امام صادق  فرمود: (وقتى كه حضرت مهدى  ظهور مى كند) همراه او سیزده زن مى باشد.

عرض كردم این زنها براى چه همراه آنحضرت هستند؟
فرمود: براى زخم بندى مجروحین و پرستارى بیماران ، چنانكه همراه پیامبر نیز بودند.
بطورى كه تاریخ صدر اسلام نشان مى دهد، در جنگها، همراه رسولخدا عده اى زن بودند كه براى آب رسانى و كمكهاى پشت جبهه و زخم بندى مجروحین و پرستارى از زخمى شدگان و حمل آنها به پشت جبهه تلاش مى كردند، و حتى گاهى به عنوان دفاع ، اسلحه بدست گرفته و با دشمن مى جنگیدند، در زمان حضرت قائم  نقش زنان با ایمان و متعهد نیز چنین خواهد بود.
حتى در میان آن 313 نفر معروف از یاران خاص و ویژه امام زمان كه هسته مركزى ارتش نیرومند جهانى امام زمان  را تشكیل مى دهند، پنجاه نفر زن (به عنوان كمك به آنها) دیده مى شود