این، آینده ی قطعی شماست.
ملت ایران به فضل پروردگار،باهدایت الهی،با کمک های معنوی غیبی وباادعیه ی زاکیه وهدایت های معنوی ولی الله العظم(ارواخنافداه)خواهد توانست تمدن اسلامی رابار دیگردرعالم سربلند کند وکاخ باعظمت تمدن اسلامی را برافراشته نماید.این،آینده ی قطعی شماست.
جوانان خودشان رابرای این حرکت عظیم آماده کنند.نیروهای مومن ومخلص،این راهدف قرار دهند.
قبل ازدوران مهدی موعود،آسایش وراحت طلبی وعافیت نیست.
قبل از دوران مهدی موعود،آسایش وراحت طلبی وعافیت نیست.قبل ازظهورمهدی موعود،درمیدان های مجاهدت،انسان های پاک امتحان می شوند؛درکوره های آزمایش وارد می شوند وسربلند بیرون می آیند وجهان به دوران آرمانی وهدفی مهدی موعود روزبه روز نزدیک تر می شود؛این،آن امید بزرگ است،لذاروز نیمه ی شعبان،روز عید بزرگ است.
حقیقت انتظار
انتظار،یعنی دل سرشارازامید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر،ممکن است کسانی آن دوران را نبینند ونتوانند درک کنند.فاصله هست اما بلاشک آن دوران وجود دارد.
ماآن وقتی می توانیم حقیقتا منتظر به حساب بیاییم که زمینه راآماده کنیم.برای ظهور مهدی موعود زمینه باید فراهم بشود.وآن عبارت ازعمل کردن به احکام اسلامی وحاکمیت قران واسلام است.اولین قدم برای حاکمیت اسلام وبرای نزدیک شدن ملت های مسلمان به عهد ظهورمهدی موعود،بوسیله ی ملت ایران برداشته شده است وآن ایجاد حاکمیت قرآن است