غدیر چه معنایی دارد؟
رود کوچکی که مقدار کمی آب همواره در آن جاری باشد.
چون در صحرای نزدیک ((جحفه))رود کوچکی وجود داشت آنرا به صحرای غدیر نام نهادند.
چرا سرزمین وجایگاه بیعت مردم باامیرالمومنین با نام غدیر معروف شد؟
بیابان غدیرخم پس از سرزمین ((جحفه))در سه میلی شهر مکه قرار دارد،ودرآنجا رود کوچکی که همیشه جاری بود ،وجود داشت،چون برای اعلام ولایت امام علی علیه السلام وبیعت 120 هزار حاجی از زن ومرد،دوروز درآنجا توقف کردند،ودرآن هوای گرم وکمبود آب،ازآن رود کوچک استفاده کردند،آن حاثه ی بزرگ به نام غدیر معروف شد.
آیا حادثه ی غدیر بانام های دیگر نیز مطرح شده است؟
نام معروف حادثه ی عظیم بیعت عمومی مردم باامام علی علیه السلام،غدیر است.وبانام های دیگری هم نیز مطرح شده است:
یوم اولایه(روز اعلام ولایت)
یوم البیعه(روز بیعت)
یوم الدوح(روز بزرگ،که حادثه ی بزرگی درآن رخ داد،یاروزی که مردم درکنار درختان تنومند صحرای غدیر،از سایه های آن استفاده وبرای خود سایبان درست کردند.)
حادثه ی عظیم غدیر درچه روزی تحقق یافت؟
روزپنجشنبه،سال دهم هجرت،هجدهم ذی الحجه،هشت روز پس ازعید قربان،درصحرای غدیرخم فرمان بیعت عمومی مردم باحضرت امیرالمومنین علیه السلام ازطرف خدا وفرشته ی وحی صادر شد که:
یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک
غدیر پس از کدام مراسم دینی شکل گرفت؟
حج تمتع،که مسلمانان کشورهای اسلامی چون شنیدند رسول خدا دراین مراسم شرکت دارد به گونه ای گسترده شرکت کردند وچون آخرین  حج رسول خدا بود آنرا ((حجه الوداع))نامیدند.