غدیر،زلال حقیقتی همیشه جاری است.

شیعه برای غدیر وغدیر،همه چیز شیعه است.

غدیر،نام دیگرشیعه وتشیع است.

شیعه باغدیرمعنا پیدا کرد وماهیت وجودی خود را یافت،چراکه بدون غدیر،شیعه وتشیع معنایی نداشت.

غدیر رمز پایداری،تلاش وکوشش جاودانه عاشقان خداست.

غدیر رمز وراز اکمال دین واتمام نعمت پروردگاری است.

غدیر عله العلل جاودانگی رسالت است.

غدیرعلت اصلی تداوم دین وجاودانگی احکام الهی است.

غدیر ریشه ی تمام فضیلت ها،شرافت ها،ارزش ها وبه تکامل رسیدن هاست.

غدیرعامل اصلی ایثارگری ها،فداشدن ها،شهادت ها،سربردار شدن ها وعاشوراهای مکرر تاریخ است.

چون غدیر سامان یافت،عاشورا تحقق پذیرفت.

وعاشوراییان همیشه ی تاریخ در تداوم خط اسلام ناب وخط ولایت وغدیر،برای پای فشردن درخط غدیر درتداوم وفاداری ها،رعایت عهدو پیمان ها،به استقبال شهادت رفتند وخواهند رفت.

اگرغدیر نبود،عشق می مرد ورسالت ناتمام می ماند وگلوازه های شهادت وایثار بی معنا بود.
و((رسالت))بدون((ولایت))در توطئه های مکرر خناسان فرو می کشید.

آنگاه که رسالت باغدیر همیشه جاری ولایت پیوند خورد،دین الهی کامل شد که فرمود:((الیوم اکملت لکم دینکم))

امروز نیز غدیر باوران عاشق شهادت،ابرقدرت ها را به سقوط کشاندند،ودر عصر تمدن وعصر اسلحه های مدرن واتمی،همه ی سلاح های مدرن را با ایمان وخون،یکجا آبرو بردند وترس را ترساندند ومرگ را خجل کردند،چرا که اینان پیرو امام غدیرند.

امامی که درغدیر،((بیعت عمومی))مسلمانان برای رهبری اوتحقق یافت وامامت او وفرزندان معصومش تا قیامت ورجعت،شناسانده شد،وامت اسلامی با تحقق ولایت به ابدیت پیوند خورد،وعزت وسربلندی مسلمانان جاودانه گردید.وآینده نیز از آنِ امام غدیراست که بادست توانمند غدیریان ِ عاشق ومنتظران تشنه ی زلال حقیقت غدیر،بازسازی خواهد شد.

وزمین بانور پروردگاری روشن خواهد گشت وپس ازطلوع آخرین خورشید ازسلاله ی غدیر،غدیر باوران منتظر درپای رکاب او حاضر شده وبه پاکسازی زمین همت خواهند کرد.

پس،گذشته ی ما باغدیر سامان یافت وامروز وفردای ما،درپرتو غدیر نور می گیرد،معنا پیدا می کند.به امید آنروز که فرزند راستین غدیر،رمزو راز غدیر را برهمگان باز گوید.انشاء الله

بازنویسی شده توسط حمیدرضایی ازکتاب غدیرشناسی چاپ سوم