((لباس ساده))

داستانهایی اززندگانی شهیدعباس بابایی

اززبان تیمسارخلبان عباس حزین

اززمان دانشجویی نوع لباس پوشیدن عباس،که همیشه ساده وبی پیرایه بود،برای من شگفتی داشت وهمواره درجستوجوی پاسخی مناسب برای آن بودم.

روزی به همراه عباس درجلوگردان پروازی قدم می زدیم.پس ازصحبت های زیادی که داشتیم درمورد فلسفه پوشیدن لباس ساده وبی پیرایه اش ازاو سوال کردم.اودرحالی که صمیمانه دستش را روی شانه ام گذاشته بود گفت:

-هیچ دلم نمی خواست راجع به این قضیه صحبت کنم؛ولی چون اصرار داری تابدانی،برایت می گویم.

پس ازمکثی کوتاه گفت:

-انسان باید غرور ومنیتهای خود را ازمیان بردارد ونفسش راتنبیه کندوازهرچیزی که اورابه رفاه وآسایش مضر می کشاند وعادت می دهد پرهیز کند،تانفس اوتزکیه وپاک شود.مانباید فراموش کنیم که هرچه دراین دنیابه انسان سخت بگذرد درآن دنیاراحت تر است.دیگراینکه تزکیه وسرکوبی هوای نفس موجب خواهد شد تاانسان برای کارهای سخت تروبالاترآمادگی پیدا کند.