تیغ ستم چوتارک شیرخداشکست***پشت فلک ز ماتم آن مقتداشکست

بی دین عدوی بدگهرازراه ظلم وکین***زآئین گذشت وآینه حق نماشکست

روح نمازوعدل وحقیقت به سجده بود***کزتیغ خصم رونق ذکرودعاشکست

آمدندای قد قتل المرتضی زعرش***رکن هدایت ازستم اشقیاشکست

منشق چوگشت فرق همایون مرتضی***گفتی که قلب ختم رسل مصطفی شکست

شدلاله گون چوعارضش ازخون ولی حق***آزاد سرو گلشن صبرورضا شکست

دست خدابه دامن محراب سرنهاد***وزماتمش دل حسن مجتبی شکست

شوری فتاد و ولوله درقدسیان ز غم***زین سوگ جان گز ادل اهل ولا شکست

درداو حسر تاکه علی رفت ازجهان***قلب حسین وزینب ازآن ماجرا شکست

گشتندخبرچویتیمان خون جگر***ازداغ آن پدر دل هربینواشکست

فرف علی چوبه مسجدشکسته شد

معلوم شدکه سینه زهرا چراشکست؟