فیلم تلاوت قرآن

محمد صدیق منشاوی

ردیفنام سوره

عکس

اجرافرمت

حجم
(KB)

1چرا از محمد صدیق منشاوی فایل تصویری موجود نیست؟flv11.3
 

عبد الباسط

ردیفنام سوره

عکس

اجرافرمت

حجم
(KB)

1تلاوت سوره ی بلدتلاوت سوره ی بلد / عبدالباسط محمد عبدالصمدflv11.1
2ان هذا القرآن یهدی للتی ..دانلودwmv2,469
3الرحمن و قمردانلودwmv8,290
4بقرهدانلودwmv11,917
5بلددانلودwmv7,943
6انفطاردانلودwmv9,911
7قدردانلودwmv3,992
8غاشیهدانلودwmv8,964
9نصردانلودwmv2,413
10شمسدانلودwmv6,987
11طارقدانلودwmv7,912
12ضحیدانلودwmv6,942
 

راغب مصطفی غلوش

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1سوره اسراء آیات 9 تا 15تلاوت سوره اسراء / غلوشتلاوت سوره اسراء / غلوشflv
2سوره تینflv
3سوره شمسflv
4سوره بروج آیات 11 تا 22flv
5سوره بروج آیات 11 تا 22flv
6تلاوت سوره ی بقره آیات 183 تا 186 با صدای راغب مصطفی غلوشتلاوت سوره ی بقره / راغب مصطفی غلوشflv
7تلاوت سوره ی بقره آیات 197 تا 202 با صدای راغب مصطفی غلوشتلاوت سوره ی بقره / راغب مصطفی غلوشflv
 

احمد احمد نعینع

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی احزاب آیات 28 تا 34 با صدای احمد احمد نعینعتلاوت سوره ی احزاب / احمد احمد نعینعflv
2تلاوت سوره ی قمر آیات 49 تا 55 با صدای احمد احمد نعینع (قسمت اول)تلاوت سوره ی قمر / احمد احمد نعینعflv
3تلاوت سوره ی قمر آیات 49 تا 55 با صدای احمد احمد نعینع (قسمت دوم)تلاوت سوره ی قمر / احمد احمد نعینعflv
 

عبدالفتاح علی طاروطی

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی بقره آیات 183 تا 186 با صدای عبدالفتاح علی طاروطی 
(جدید)
تلاوت سوره ی آل عمران / عبدالفتاح علی طاروخیwmv
2تلاوت سوره البروج جزء 30 با صدای عبدالفتاح علی طاروطی
(جدید)
تلاوت سوره ی آل عمران / عبدالفتاح علی طاروخیwmv
3تلاوت سوره ی آل عمران آیات 102 تا 109 با صدای عبدالفتاح علی طاروطیتلاوت سوره ی آل عمران / عبدالفتاح علی طاروخیflv
 

شحات محمد النور

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی بقره آیات 252 تا 260 با صدای شحات محمد النور
(جدید)
تلاوت سوره ی حجرات / شحات محمد النورwmv
1سوره ی حجرات آیات 7 تا 10تلاوت سوره ی حجرات / شحات محمد النورflv
2سوره آل عمران
آیات 193 تا 195
تلاوت مجلسی محمود شحات انورflv
 


استاد سید سعید

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی فتح آیات 17 تا آخر با صدای سید سعید
(جدید)
تلاوت سوره ی انبیا / سید سعیدwmv
1تلاوت سوره ی انبیا آیات 101 تا 112 با صدای سید سعیدتلاوت سوره ی انبیا / سید سعیدflv
 

کریم منصوری

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی قصص آیات 1 تا 10 با صدای کریم منصوری
(جدید)
تلاوت سوره ی قمر / کریم منصوریwmv
2تلاوت سوره ی قمر آیات 49 تا 50 با صدای کریم منصوریتلاوت سوره ی قمر / کریم منصوریflv
 

سعید طوسی

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی نور آیات 35 تا 38 با صدای سعید طوسی
(جدید)
تلاوت سوره ی نازعات و علق / مصطفی اسماعیلflv
1تلاوت سوره ی حشر آیات 20 تا 24 با صدای سعید طوسی
(جدید)
تلاوت سوره ی نازعات و علق / مصطفی اسماعیلflv
 

محمد عبدالوهاب طنطاوی

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1سوره ی ذاریات 47 تا 60تلاوت سوره ی ذاریات / شیخ محمد عبدالوهاب طنطاویflv
2سوره ی اسراء
آیات 9تا15
تلاوت سوره ی اسراء / محمد عبدالوهاب طنطاویflv
 

سید متولی عبدالعال

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1سوره ی یوسف آیات 16 تا 29تلاوت سوره ی یوسف / سید متولی عبدالعالflv
2سوره ی نازعات
آیات 15تا46
تلاوت سوره ی نازعات / سید متولی عبدالعالflv
 

جواد فروغی

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی (تین آیات 1 تا 8)تلاوت سوره ی (علق آیات 1 تا 8) با صدای جواد فروغیتلاوت سوره ی تین و علق / جواد فروغیflv
2تلاوت سوره ی طارق آیات 1 تا 17 با صدای جواد فروغیتلاوت سوره ی طارق / جواد فروغیflv

استاد ابوالعینین شعیشع

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی اسراء آیات 110 تا11 با صدای استاد ابوالعینین شعیشعتلاوت سوره ی اسراء / استاد ابوالعینین شعیشعflv
 

محمد رضا پور زرگری 

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی انبیاء آیات 83 تا 107 با صدای محمد رضا پور زرگریتلاوت سوره ی انبیاء / محمد رضا پور زرگریflv
 

حسین رضائیان

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی انعام آیات 159 تا 165 با صدای حسین رضائیانتلاوت سوره ی انعام / حسین رضائیانflv
 

محمود حسین منصور

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی انعام آیات 95 تا 107 با صدای محمود حسین منصورتلاوت سوره ی انعام / محمود حسین منصورflv
 

مصطفی اسماعیل

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی نازعات(15 تا 41) و سوره ی علق(1 تا 8) با صدای مصطفی اسماعیلتلاوت سوره ی نازعات و علق / مصطفی اسماعیلflv
 

محمد محمود طیلاوی

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره ی نساء آیات 69 تا 76 با صدای محمد محمود طبلاویتلاوت سوره ی نساء / محمد محمود طبلاویflv
 

حامد شاکر نژاد

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت سوره طه از ابتدا تا آیه 28 با صدای حامد شاکرنژادتلاوت سوره طه / حامد شاکر نژادflv
 

متفرقه

ردیفنام سوره

عکس

پخش و دانلود

فرمت

1تلاوت زیبای قاری نوجوان در محضر رهبر انقلاب
(جدید)
mp4
2تلاوت سوره ی شمس ابتدا تا انتهاتلاوت سوره ی شمسflv
3تلاوت سوره ی فتح آیات 26 تا 29تلاوت سوره ی فتح / کامل یوسف البهیمیflv
4تلاوت سوره ی طه آیت 9 تا 35تلاوت سوره ی طه / محمد حسین سعیدیانflv
5تلاوت سوره ی حجرات آیات 15 تا 18تلاوت سوره ی حجرات / احمد احمد نعینعflv
6تلاوت سوره ی احزاب آیات 38 تا 48تلاوت سوره ی احزاب / سعید طوسیflv
7تلاوت سوره ی آل عمران آیات 189 تا 194تلاوت سوره ی آل عمران / حمید رضا رلاج کردیflv
8تلاوت سوره ی نور آیات 10 تا 30تلاوت سوره ی نور / محمد جواد پناهیflv
9تلاوت سوره ی فرقان آیات ابتدا تا 20تلاوت سوره ی فرقان / محمد جواد پناهیflv
10تلاوت سوره ی نور آیات57 تا 64تلاوت سوره ی نور / رضا جاویدیflv
11تلاوت سوره ی نور آیات 31 تا 57تلاوت سوره ی نور / رضا جاویدی و رضا عابدین زادهflv
12تلاوت سوره ی نور آیات 10 تا 30تلاوت سوره ی نور / محمد جواد پناهیflv
13تلاوت سوره ی مومنون 89 تا 118 سوره ی نور 1 تا 10تلاوت سوره ی مومنون و نور / رضا جاویدیflv
14تلاوت سوره ی مومنون آیات 42 تا 89تلاوت سوره ی مومنون / رضا عابدین زادهflv
15تلاوت سوره ی مومنون آیات 1 تا 42تلاوت سوره ی مومنونflv
16تلاوت سوره ی علق آیات 1 تا 8 با صدای محمد الیشیتلاوت سوره ی علق / محمد الیشیflv
17تلاوت سوره ی توبه (128ات129)و یونس (1تا3) با صدای احمد ابوالقاسمیتلاوت سوره ی توبه و یونس / احمد ابوالقاسمیflv
18تلاوت سوره حدید (آیه 1 تا 7) و سوره کوثر با صدای سید مرتضی سادات فاطمیتلاوت سوره حدید / سادات فاطمیflv
19تلاوت سوره صافات آیات 75 تا 111 با صدای حسین فردیتلاوت سوره صافات / حسین فردیflv