احادیث ماه مبارک رمضان

ماه رمضان، ماه خداست و ماهى است که پروردگار در آن خوبی ها را مى‏افزاید و گناهان را پاک مى‏کند و آن ماه برکت است.
حضرت محمد(ص)

...
اگر کسی یک روز ماه رمضان را (بدون عذر) روزه خواری کند روح ایمان از او خارج میشود.
امام صادق(ع)

...

رمضان ماهى است که شروعش رحمت است و میانه‏اش آمرزش و پایانش رهایی از آتش جهنم
حضرت محمد(ص)

...

درهاى ملکوت در اولین شب ماه مبارک رمضان باز مى‏شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد
حضرت محمد(ص)
.
....
برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى‏گیرد و تصویب آن در شب بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست‏ و سوم.
امام صادق(ع)

...
تکمیل روزه در پرداخت زکات یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلى الله علیه و آله) کمال نماز است.
امام صادق(ع)

...
افطارى دادن به برادر روزه‏دارت از روزه‏ات برتر است.
امام کاظم(ع)

...
چون ھلال ماه رمضان پد ید آ ید، درھاى دوزخ بسته میشود و درھاى بھشت بازمی شود و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند.
حضرت محمد(ص)

...
 کسى که در ماه مبارک رمضان آمرزیده نشود، تا رمضان آینده آمرزیده نگردد، مگر آن که در عرفه حاضر شود
امام صادق(ع)