ابوریحان بیرونی در طول عمر پرمایه‌اش، 146 اثر از خود به جا گذاشته است.

مهم‌ترین آثار این مرد گرانقدر عبارتند از:

آثار الباقیه: کتابی در زمینه گاه‌شماری و شناخت زمان؛ شامل مباحثی همچون «سال‌های گوناگون (خورشیدی، قمری، ایرانی و مفهوم کبیسه)، تاریخ‌های مهم مانند: طوفان نوح، هجرت، تاریخ عرب جاهلی و افسانه اسکندر ذوالقرنین، تاریخ شاهان کهن آشور، بابل، هخامنشی، اشکانی و ساسانی».

اسطرلاب: برجسته‌ترین اثر درباره معرفی اسطرلاب و روش‌های ساختن آن و همچنین شناساندن ابزارهای اختر‌شناسیِ آن دوران.

سدس: شرح دو ابزار اخترشناسی که برای رَصَد گذر نصف النهاری خورشید به کار می‌رفت.

تحدید: درباره چگونگی تعیین مختصات جغرافیاییِ جاهای گوناگون و همچنین روش بدست آوردن سویِ قبله، عرضِ شهرها و بلندی کوه‌ها.

چگالی‌ها: درباره چگونگی ساختن ترازویی که بر پایه اصل ارشمیدس کار می‌کرد. "بیرونی" به کمک این کتاب توانست چگالی 8 فلز، 15 جواهر و 6 مایع را برآورد کند.

سایه‌ها: درباره ماهیت نور، سایه، بازتابش نور و تابع‌های سایه. در این کتاب، شعرها، مثل‌ها و آیه‌هایی از قرآن و گفتارهایی از انجیل در مورد سایه آورده شده است.